STANOVY SPOLKU „Kentaur – Pardubice, z. s.“

I.
Úvodní ustanovení

KENTAUR – PARDUBICE, z. s. je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je právnickou osobou.

II.

Název

Název zapsaného spolku: „KENTAUR – PARDUBICE, z. s. “

III.

Sídlo

Sídlo: Pardubice

IV.

Založení a vznik

Spolek byl založen dne 13. 2. 2004 dle zákona č. 83/1990 Sb. a jeho zakládající listiny byly upraveny podle podmínek zákona č. 89/2012 Sb.,

v platném znění a tím se stal zapsaným spolkem dle zákona.

V.

Cíl

Cílem spolku je celkový rozvoj lukostřelby, aktivní odpočinek a sport pro všechny věkové skupiny.

Mezi hlavní činnosti patří zájmová a sportovní střelba z luků a kuší, prezentace lukostřeleckého sportu,

rozvoj psychické i fyzické zdatnosti lukostřelců, aktivní odpočinek členské základny.

VI.

Orgány

Orgány spolku jsou:

  1. Valná hromada,
  2. Vedení, které je tvořeno těmito osobami:předsedou, Místopředsedou a Tajemníkem
  3. Členská základna.

VII.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem zapsaného spolku a účast na ni je povinná. Valná hromada je neveřejná a řídí se následujícími pravidly:
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se účastní hlasování alespoň 51 % všech členů.
K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů účastnících se hlasování.
Svolavatel je povinen svolat Valnou hromadu tak, aby se sešla nejméně jednou ročně.
Svolavatel je povinen svolat Valnou hromadu vždy do 15 dnů poté, kdy o to požádá alespoň ⅓ členů.
Do výlučné působnosti Valné hromady náleží volit a odvolávat členy Vedení. Stanovit náhradníka, pro okamžitý záskok
v případě neočekávané události. Stanovovat cíle, rozvoj, pravidla působení a činnosti zapsaného spolku.
Přijímat interní předpisy platné pro všechny členy.
Kontrolovat rozvoj a hospodaření, schvalovat rozpočet a rozhodovat o zániku

VIII.
Vedení spolku

Vedení je výkonným orgánem a je tvořeno lichým počtem členů z členské základny, minimálně o 3 členech.
Počet členů Vedení je stanoven na každé volební období zvlášť. Do Vedení může být zvolen každý člen.
Za neplnoletého člena může být zvolen jeho zákonný zástupce pouze v případě jeho písemného souhlasného
závazku s výkonem funkce. Volební období je pět let a zaniká zvolením nového Vedení. V případě odstoupení nebo
úmrtí jednoho člena Vedení v průběhu funkčního období se členem Vedení stává náhradník, který byl určen Valnou hromadou při volbě Vedení.
Vedení je odpovědné za pokrytí základních funkcí Předsedy, Místopředsedy a Tajemníka. V případě potřeby
může na dobu nezbytně nutnou povolat i další členy do vedení a pak z Předsedy, místopředsedy a Tajemníka stává řídící výbor.
Vedení rozhoduje o jednotlivých akcích a činnosti. Stanoví podmínky členství, zabezpečuje plynulý rozvoj
pro zajištění daného cíle v souladu s platnou legislativou.

IX.

Předseda a místopředseda

Předseda je jedinou odpovědnou osobou ve smyslu zákona a jako jediný má podpisové právo ke smluvním vztahům.
Předseda se podepisuje za spolek tak, že ke svému jménu přidá název spolku, nepoužívá-li se razítko, a vlastnoruční podpis.
Rozhoduje samostatně o běžných výdajích, spojených s činností spolku do výše stanovené valnou hromadou.
V pravomoci předsedy je pověření k jednáním jménem spolku v konkrétním případě i jiného člena.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti Předsedy je odpovědnou osobou Místopředseda a to do doby jeho návratu.

X.

Tajemník

Tajemník je administrativním pracovníkem vedení a slouží členské základně jako přímá spojka pro přijímání podnětů a návrhů do vedení.

XI.
Členská základna

Členem zapsaného spolku se může stát každý, v právech neomezený a zdravotně způsobilý občan České republiky.
Členská základna je rozdělena do 4 věkových skupin “

Žáci – do 12 let včetně.

Junioři – 13 až 17 let včetně.

Dospělí – 18 až 55 let včetně

Veteráni – 56 a výše

Zdravotně postižený se může stát členem, pokud to jeho zdravotní stav dovolí a postižení není duševního charakteru.
Zdravotně postižený člen má stejná práva a povinnosti jako „zdravý“ člen a úlevy z povinností nejsou nárokové.

Členská základna je povinna dodržovat tyto stanovy a plnit bez výhrad interní předpisy.
Aktivně se podílet na práci a rozvoji spolku, svědomitě plnit úkoly, šířit dobrou pověst a co nejlépe prezentovat spolkovou činnost.

XII.
Zásady hospodaření

Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky a dary, vlastní činností, podporou právnických a fyzických osob mimo členskou
základnu a ostatními příjmy z veřejných rozpočtů státu a EU. Spolek je nevýdělečný a
získané prostředky slouží výlučně pro zabezpečení činnosti spolku a k naplnění cíle.

Za hospodaření je odpovědné Vedení, které plánuje a sestavuje rozpočet následujícího roku a to do 30. 11.
Rozpočet na následující rok musí být předložen Valné hromadě k odsouhlasení do 31. 12.
Přehledy hospodaření a finanční zprávy budou zpracovány do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.

XIII.
Vznik a zánik členství ve spolku

Členství je dobrovolné a nenárokové. Členem spolku se může stát zdravotně způsobilá fyzická osoba, občan ČR, která
souhlasí se stanovami spolku a má zájem o spolkovou činnost. Za nezletilé členy Spolku podává přihlášku
jeho zákonný zástupce. Členství je roční s možností automatického prodloužení či podmínečného obnovení.

Členem spolku se zájemce stává podáním řádně vyplněné přihlášky a po jejím přijmutí Vedením, ale až po zaplacení všech příslušných plateb.

Členství je automaticky prodlouženo při úhradě členských příspěvků do 31. 3. příslušného roku.

Obnova členství je možná pouze za uhrazení případného dluhu a zaplacení administrativních úkonů spojených s požadovaným úkonem.

Členství zaniká vystoupením člena ze spolku, neuhrazením členských příspěvků v termínu, vyloučením
člena Vedením nebo Valnou hromadou pro porušení povinností člena spolku a úmrtím člena spolku.

XIV.

Zánik spolku

Spolek zaniká: dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

XV.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti, které Stanovy výslovně neupravují, se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 28. 11. 2015 a nabývají účinnosti dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.